Betingelser

1. Beskrivelse af Alego

Hjemmesiden www.alego.dk er en markedsplads, hvor brugerne af hjemmesiden kan indhente tilbud på opgaver/tjenesteydelser. Alego formidler kontakten mellem dig som opgaveløser og relevante kunder på en hurtig og effektiv måde.

2. Aktørbeskrivelse

Alego er formidleren, og er ikke part i de aftaler, som bliver indgået mellem partneren og brugeren, men skaber blot kontakten.

Brugeren er den aktør, som ønsker en opgave udført af en partner, og via www.alego.dk ønsker tilbud på opgaven. En bruger kan både være en virksomhed og en privat person.

Partneren er den aktør som køber kontaktinformationerne af Alego, og som udfører opgaven for brugeren.

3. Brugerens vilkår

Når brugeren har sendt en opgave til Alego, modtages via mail en bekræftelse på, at vi har modtaget opgaven. Alego forbeholder sig ret til at kontakte bruger pr. telefon og/eller e-mail, for at sikre opgavens kvalitet og omfang.

Brugeren giver tilladelse til at blive kontaktet af op til 3 partnere via telefon og/eller mail.

Brugeren giver ved tilbudsafgivelse endvidere Alego lov til at kontakte brugeren pr. telefon og/eller mail, med henblik på opfølgning på den givne opgave.

Efter egen accept fra brugeren, gemmes en brugers kontaktoplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve.

Alego videregiver ikke en brugers personoplysninger til andre end de partnere, der er relevante for opgaven.

4. Forventning til partneren

Ved samarbejde med Alego forventes det at leverandøren kontakter opgavestiller inden for 48 timer efter at have modtaget kontaktoplysninger, med henblik på at afgive tilbud.

5. Alegos forpligtelser

Alego forpligter sig til hurtigst muligt at levere brugerens ønske om tilbud videre til de partnere, der er relevante for den pågældende opgave. Med mindre andet er aftalt, formidles en opgave dog højst til 3 partnere.

6. Ansvar

Partneren og brugeren har selv det fulde ansvar for indholdet af de aftaler, som indgås mellem bruger og partner. Da Alego ikke er part i nogen aftaler mellem partner og bruger, kan Alego ikke drages til ansvar for brud på aftaler eller misligholdelse af aftaler mellem partner og bruger.

7. Generelle forretningsbetingelser

Gældende pr. 01-08-2014

Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din brug af Alego.dk, som udbydes af Alego ApS, Herstedøstervej 27-29, D2 , 2620 Albertslund, CVR. 35643168, på eller via www.alego.dk samt tilknyttede domæner, medmindre anden skriftlig aftale er indgået med Alego ApS.

Ved at acceptere Forretningsbetingelserne samtykker du som Alego ApS’s bruger eller partner og dermed aftalepart til, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem dig og Alego ApS i forbindelse med din bestilling og brug af Alego ApS produkter.

I det følgende vil betegnelserne

 1. "Brugeren" blive brugt for kunden (opgavestiller)

 2. ”Partneren” blive brugt for rengøringsfirma eller revisor (opgaveløser).

 3. ”Alego” blive brugt for Alego ApS og Alego.dk

  1. Om Alego

  Alego er en webbaseret tjeneste, der retter sig mod  erhvervsvirksomheder og det offentlige, hvor brugerne kan anvende Alego som platform for at indhente tilbud på konkrete specificerede opgaver indenfor bogholderi, revision og rengøring. Partnerne kan anvende platformen til at afgive tilbud på brugernes opgaver.

  Brugeren opretter en opgave med angivelse af opgavetype, lokation samt opgavebeskrivelse. Efter en kvalificering fra Alego udbydes opgaven til partnerne.

  De tre første partnere som ønsker at afgive tilbud på opgaven vil få frigivet brugerens kontaktoplysninger, således at de kan tage direkte kontakt til brugeren. Oplysningerne bruges alene til at behandle forespørgsler på tilbud.

  Brugeren og partneren bedes specielt være opmærksom på, at ved accept af betingelser og forretningsvilkår accepteres følgende:

  1. Brugeren er ansvarlig overfor de oplysninger, som er afgivet i opgavebeskrivelsen, og hvorpå partneren afgiver tilbud.

  2. Alego arbejder altid med priser ex. moms.

  3. Alego fungerer alene som bindeled mellem Bruger og Partner.

  4. Det er gratis for bruger at oprette en opgave på Alego.

  5. Det er gratis at oprette sig som Partner ( kiggeadgang ) på Alego.

  6. Alego samarbejder kun med veletablerede og velkonsoliderede partnere og Alego foretager løbende en evaluering af de Partnere, som Alego samarbejder med, og følger op på de enkelte opgaver. Dette er med henblik på at sikre, at Alego’s generelle kvalitetskrav opfyldes, og at brugerne får udført opgaverne af kompetente og seriøse Partnere.

  7. Alle aftaler, der indgås mellem Bruger og Partner er alene et mellemværende mellem disse to parter, idet Alego ikke er part i disse aftaler.

  8. Alle kontaktoplysninger som afgives på Alego behandles fortroligt og videregives ikke til trediepart, udover til de Partnere som ønsker at afgive tilbud på opgaven.

  9. Alego kan således ikke påtage sig ansvaret for opfyldelsen af de aftaler, der indgås mellem Bruger og Partner, og eventuelle reklamationer vedrørende opgaven og lovmæssige udførelse skal derfor rettes direkte mod den Partner, der har udført opgaven.

  10. Det er Brugerens og Partnerens ansvar, at alle de angivne informationer er korrekte.

  11. Det er ikke tilladt at bruge tjenesten til at indhente priser på opgaver, der ikke er reelle opgaver. Det er ligeledes ikke tilladt at oprette ikke reele opgaver for at tjekke konkurrenters priser (pristjek).

  2. Din partnerprofil

  For at kunne bruge Alego tjenesten skal du oprette din egen profil, og i den forbindelse

  afgive nogle obligatoriske stamoplysninger, herunder dit CVR nummer, firmanavn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. kontaktperson. Partneren skal ligeledes angive hvilke opgavetyper samt fra hvilke lokationer disse ønskes.

  Ved oprettelse af profil må du ikke opgive en anden persons emailadresse eller udgive dig for at være en anden, end den du er. Du må ikke videregive kundeoplysninger til 3 part.

  Til profilen er knyttet et kodeord. Glemmer du dit kodeord eller har du mistanke om at din profil misbruges bedes du kontakte  Alego straks.

  3. Priser og vilkår for ordning

  Oprettelsen af en partnerprofil på Alego er gratis. Her opnås en kiggeadgang

  Betaling for et af Alego´s produkter sker forud i henhold til perioden, som fremgår af den enkelte aftale. Produktet skal forudbetales, med mindre andet aftales. Dette vil fremgå i ordrebekræftelse

  Alego ApS tilser sig retten til kun delvist at aktivere mulighederne i den indgåede aftale forinden modtagelse af betaling for den pågældende aftaleperiode.

  Ved køb af abonnementsordning er aftalen bindende i den pågældende periode som fremgår af ordrebekræftelse/faktura. Det er partnerens / opgaveløsers ansvar at forbruge sit abonnement i den pågældende periode.


  Ved køb af klippekort er det partners / opgaveløsers ansvar at forbruge sine klip. Der er ingen udløbstid på klip og refunderes ikke.

  Brugernes afregning til partneren eller mangel på samme er Alego uvedkommende og berører således ikke Alego’s ret til betalinger fra Partneren.

  Alego.dk er til enhver tid berettiget til at regulere brugsafgiftens og kommissionens størrelse med tre måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Såfremt Partneren ikke kan acceptere en sådan regulering, er denne berettiget til at opsige sin profil hos Alego på grund af reguleringen med virkning fra udløbet af ovennævnte varsel for regulering.

  I tilfælde af Partnerens forsinkede betaling er Partneren forpligtet til at svare Alego morarente med 2 % pr. påbegyndt kalendermåned med månedlig rentetilskrivning, således der beregnes renters rente.

  Ved for sen betaling vil Partneren i første omgang anmodes om indbetaling via systemet uden yderligere omkostninger. Betales det skyldige beløb ikke til alego.dk inden for de 7 dage, vil der automatisk påføres et rykkergebyr på DKK 100,00 på løbende uge, fakturaen ikke er betalt. Rykkergebyret kan dog maksimalt udgøre DKK 300,00 uanset fakturaens pålydende, hvorefter sagen vil overdrages til inkasso.

  De opgivne priser på Alego er altid ex. moms.

  4.Opsigelse af abonnement

  Ved køb af abonnementsordning er aftalen bindende i den pågældende periode som fremgår af ordrebekræftelse/faktura. Det er partnerens / opgaveløsers ansvar at forbruge sit abonnement i den pågældende periode, og ved dennes udløb forlænges aftalen automatisk med samme antal bindende måneder som tidligere aftale.

  Opsigelse af aftale med Alego ApS skal ske skriftligt og være Alego ApS i hænde senest 1 måned før aftaleperiodens udløb.
  Sker opsigelsen senere vil det blive betragtet som opsigelse, som først har virkning efter den næstkommende periodes udløb. Forudbetalt abonnement refunderes ikke.

  5. Ansvar for eget indhold

  Du har selv rådigheden over dine egne profiloplysninger og de opgaver du byder på. Alego påtager sig intet ansvar for dine informationer og foretager ingen form for clearing af rettigheder.

  Du indestår selv for lovligheden og korrektheden af de informationer du afgiver.

  6. Retningslinjer for brug af Alego

  Du er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på tjenesten. Alego forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten.

  Alego tjenesten er primært til brug for brugeres efterspørgsel efter tilbud på revisions- og advokatopgaver og partneres tilbud herpå. Det er ikke tilladt for brugerne eller partnere at anvende tjenesten til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser eller pristjek som anført under punkt 1.11.

  Tjenesten må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere partnere eller andre brugere ved fx at vedblive med at sende meddelelser, selvom modtageren har frabedt sig dette. Konstaterer du, at partnere eller andre brugere ikke overholder disse vilkår, skal du kontakte Alego straks.

  Alego forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at fjerne indhold og information, som Alego vurderer overtræder disse vilkår eller relevant lovgivning i øvrigt, og ved grove overtrædelser eller gentagen overtrædelse af disse vilkår forbeholder Alego sig retten til at hindre din adgang til tjenesten og til at slette din profil.

  7. Oplysninger til dig på Alego

  Du accepterer, at Alego og de 3 Partnere, som ønsker at give tilbud på opgaven kan sende dig meddelelser via din angivne emailadresse, ligesom der på tjenesten kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra Alego og Alego’s samarbejdspartnere. Den af dig oplyste emailadresse vil alene anvendes i forbindelse tilbudsgivning og løsning af den oprettede opgave. Alego anvender ikke din emailadresse til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., med mindre du har givet dit samtykke hertil. Du er til enhver tid berettiget til let og gebyrfrit at til og framelde dig modtagelsen af nyhedsbreve.

  Alego forbeholder sig dog ret til at bruge din emailadresse til at sende dig besked om, at der er modtaget besked eller en faktura, vigtig information om tjenesten fx. oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i tjenesten m.v.

  8. Brug af dine oplysninger og dit materiale

  Dine stamoplysninger, herunder din emailadresse, vil af Alego ikke blive overdraget til andre eller af Alego brugt til andre formål, end hvad der fremgår af disse vilkår.

  Ved oprettelse af din profil accepterer du, at disse oplysninger gøres tilgængelig for de 3 partnere som ønsker at afgive tilbud på opgaven.

  9. Rettigheder til Alego og indhold på sitet

  Alego ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder, til Alego tjenesten og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på tjenesten, samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed af Alego i form af bl.a.videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos m.v.

  Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på tjenesten, uanset om dette sker af Alego, partnere eller andre brugere, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet, hvilket du skal acceptere, og sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven.

  Som uploader af og rettighedshaver til materiale på Alego tjenesten,accepterer du, at dem, du giver adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder læse og downloade materialet og at Alego og partneren kan bruge oplysningerne erhvervsmæssigt herunder til opfyldelse af dine forespørgsler i forbindelse med indhentelse af tilbud.

  Som Bruger og Partner af tjenesten må du bruge det materiale, der af Alego og andre stilles til rådighed på tjenesten erhvervsmæssigt.

  Du må således ikke give andre adgang til at bruge tjenesten eller det materiale, der er til rådighed for dig på tjenesten, og du må fx ikke overdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller til andre hjemmesider eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet. Ønsker du at bruge materialet til andet og mere end hvad der fremgår af disse vilkår, skal du indhente et samtykke fra Alego.

  10. Persondata

  Når du opretter en profil på Alego tjenesten, indsamler og opbevarer Alego de enkelte stamdata (obligatoriske oplysninger), hvilket er nødvendig for at kunne administrere din brug af tjenesten, herunder administration af adgangsrettigheder, du tildeler andre, og som andre tildeler dig.

  Alego videregiver ikke dine stamoplysninger og øvrige oplysninger, der registreres om dig og din færden på tjenesten eller det materiale, du oploader på tjenesten, medmindre du selv giver adgang for andre til sådan information, eller Alego forudgående har indhentet dit udtrykkelige samtykke til en sådan videregivelse. Pålægges Alego at udlevere oplysninger om dig af politiet eller af domstolene, vil Alego dog udlevere de krævede oplysninger. Du er berettiget til at kontakte Alego og kræve oplyst, hvilke oplysninger Alego har registreret om dig, og hvordan disse oplysninger i givet fald er indhentet. Bliver du bekendt med, at oplysninger, Alego har registreret om dig, er fejlbehæftede, kan du til enhver tid kontakte Alego med anmodning om, at Alego retter de fejlbehæftede data i det omfang, du ikke selv kan rette i din profil. Alego er dataansvarlig, jf. persondataloven, i forhold til dine stamdata, som du skal indtaste for at få oprettet en profil. For alle andre data, herunder de data du selv valgfrit indtaster, og materiale, du selv uploader på tjenesten, er du selv dataansvarlig, jf. persondataloven, og Alego er databehandler. Alego anvender en ekstern it-leverandør, der varetager den tekniske drift og vedligeholdelse af Alego. Denne it-leverandør er databehandler for Alego, og du accepterer hermed, at it-leverandøren også behandler de data for hvilken du selv er dataansvarlig. It-leverandøren handler som databehandler alene efter instruks fra Alego, og opnår ingen form for rettigheder til persondata om dig eller øvrige rettigheder til den information, du afgiver, eller materiale du uploader.

  Du giver ved accept af disse vilkår Alego fuldmagt til at give instrukser overfor It-leverandøren vedrørende behandling af dine data. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven eller i strid med Alego’s instruks. På din anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

  For at du kan oprette en profil hos os på Alego har vi brug for følgende oplysninger: Firmanavn, adresse, telefonnummer, CVR, kontaktperson samt e-mailadresse.

  Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Direktøren og de ansatte for Alego har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

  Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

  På Alego tjenesten anvendes også såkaldte ”cookies”. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder identifikation af computeren overfor Alego. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af tjenesten som mulig, herunder mere målrettede oplysninger til dig, og således at tjenesten kan huske dit brugernavn. I forbindelse med besøg på tjenesten registreres og opbevares den anvendte IP adresse for din computer.

  Brug af cookies og registrering af din IP adresse sikrer en logning af din brug af tjenesten og er også nødvendig for at sikre en sikker kommunikation og administration af dine rettigheder på tjenesten.

  Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

  Cookies benyttes af Alego samt af Google Analytics/Adwords.

  Hvis du har spørgsmål angående dine cookies kan du henvende dig til info@alego.dk.

  Vi bruger en web-statistik på Alego hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Web-statistikken anvendes kun med det formål at optimere Alego.

  11. Ansvarsbegrænsning

  Alego tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og Alego vil så vidt muligt forsøge at varsle sådanne situationer på tjenesten, navnlig hvor tjenesten vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid.

  Alego kan således ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig. Alego tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten, men datatab kan desværre forekomme og du anbefales derfor til altid selv at tage egen backup af det materiale, du uploader på tjenesten. Alego fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale.

  Alego fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som du måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som du måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten.

  Alego er alene formidler af informationer på tjenesten, herunder vedrørende indhentelse og afgivelse af tilbud bruger og partner imellem. Alego fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar for sådan formidling, herunder for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud. Alego er således ikke involveret i selve transaktionerne, hvor en bruger får udført arbejde i henhold til et given tilbud, og Alego fraskriver sig således ligeledes ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel, samt eventuelle fejl og mangler herved.

  Alle aftaler, der indgås mellem Bruger og Partner er alene et mellemværende mellem disse parter, idet Alego ikke er part i disse aftaler. Alle oplysninger som afgives på Alego behandles fortroligt og videregives ikke til trediepart, udover de partnere som ønsker at afgive tilbud på opgaven.

  Alego kan således ikke påtage sig ansvaret for opfyldelsen af de aftaler, der indgås mellem Bruger og Partner, og eventuelle reklamationer vedrørende opgaven og lovlige udførelse skal derfor rettes direkte mod den Partner, der har udført opgaven.

  12. Sletning af din profil

  Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil. Er din profil inaktiv i mere end 6 måneder eller ved krænkelser af disse vilkår, forbeholder Alego sig retten til at slette eller deaktivere din profil, og de oplysninger og materiale du har uploadet helt eller delvist.

  Alego forbeholder sig endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde tjenesten og dermed at slette din profil i sådant tilfælde.

  13. Ændring af disse vilkår

  Alego forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil Alego varsle ikrafttrædelsen af de ændrede vilkår med minimum 30 dages varsel. Ændringer bekendtgøres på tjenesten og/eller sendes som besked direkte til dig som bruger via din oplyste emailadresse.

  De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelig på tjenesten.

  14. Overdragelse

  Din brugerprofil er personlig, og du kan ikke overdrage denne til andre uden Alego’s samtykke.

  Alego forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten helt eller delvist med alt indhold og brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som bruger modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.

  15. Kontaktoplysninger

  Alego tjenesten drives af:

  Alego ApS.

  Herstedøstervej 27-29, D2

  2620 Albertslund

  Email: info@alego.dk

  Der samtidig er dataansvarlig i forhold til dine stamoplysninger (de obligatoriske profiloplysninger), samt databehandler i forhold til de oplysninger og det materiale, du selv vælger at uploade på tjenesten.

  16. Lovvalg og værneting

  Enhver tvist mellem Alego og en bruger eller partner, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Alego’s til enhver tid værende værneting.